โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2024 3:14 AM
b-school04
logo-cโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
หน้าหลัก » นานาสาระ » โลกทัศน์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างแนวคิดของโลกทัศน์

โลกทัศน์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างแนวคิดของโลกทัศน์

อัพเดทวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เข้าดู 122 ครั้ง

โลกทัศน์ โดยธรรมชาติแล้ว ความรู้เชิงปรัชญามีลักษณะของโลกทัศน์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกโลกทัศน์จะเรียกว่าเป็นปรัชญาได้ โลกทัศน์ในรูปแบบที่พัฒนาแล้วเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นระบบทั่วไปของมุมมองทางสังคม การเมือง คุณธรรม สุนทรียศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา บุคคล ความสัมพันธ์กับความเป็นจริงและตัวเขาเอง ตลอดจนอุดมการณ์ ความเชื่อ การแสดงแทนค่าความหมายซึ่งกำหนดเงื่อนไขโดยมุมมองเหล่านี้

และบรรทัดฐาน หลักการของความรู้ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริง โลกทัศน์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับโลกและสังคมที่สะสมโดยมนุษย์ในกระบวนการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และประสบการณ์ส่วนตัว ถือเป็นแกนกลางของจิตสำนึกทางสังคมและปัจเจกชน ซึ่งพาหะนำคือกลุ่มสังคมและปัจเจกตามลำดับ ลักษณะขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาสังคมตามระดับวุฒิภาวะ มีความสำคัญในทางปฏิบัติอย่างยิ่ง

มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดต่อแรงบันดาลใจในชีวิต งานและชีวิต ซึ่งเป็นขอบเขตทั้งหมดของการดำรงอยู่ของมนุษย์ บุคคลรับรู้โลกโดยรอบและมีอิทธิพลต่อมันโดยใช้ คลังแสง ทั้งหมดของความสามารถของเขา การคิดในรูปแบบต่างๆ ประสบการณ์องค์รวมของความเป็นจริงในรูปแบบของความรู้สึก การรับรู้ ความคิด อารมณ์ วิธีการหลักของความรู้ทางปรัชญาคือการคิดเชิงทฤษฎีคำอธิบายที่มีเหตุผลของโลก แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามันละเลยความรู้สึกและประสบการณ์

โลกทัศน์

ที่หลากหลายของมนุษย์ ในทางตรงกันข้าม นักปรัชญาใช้และใช้สถานะต่างๆ ของจิตใจอย่างแข็งขันเพื่อชี้แจงมุมมองทางทฤษฎี แนวคิด ทฤษฎีของพวกเขา ตัวอย่างเช่นเพลโตเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของปรัชญาโดยเริ่มจากระดับสูงสุดของการแสดงความรู้สึกเช่นความประหลาดใจ ความประหลาดใจ เป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญา ตัวอย่างของอารมณ์ที่สูง แยกออกจากตำแหน่งโลกทัศน์คำพูดที่รู้จักกันดีของ ไอกันต์ สามารถให้บริการ สองสิ่งเติมเต็มจิตวิญญาณด้วย

ความประหลาดใจและความเคารพใหม่ที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งยิ่งเราคิดถึงพวกเขาบ่อยขึ้นและนานขึ้น นี่คือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหนือฉัน และกฎศีลธรรมในตัวฉัน หนึ่งในนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 เกี่ยวข้องกับสภาวะทางอารมณ์พิเศษ อารมณ์ ความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเข้าใจ เสียงแห่งการดำรงอยู่ โลกทัศน์มีสองด้านที่แยกกันไม่ออก อารมณ์และสติปัญญา ประการแรกเชื่อมโยงกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของโลกและแสดงออกในโลกทัศน์

โลกทัศน์ โลกทัศน์ ประการที่สองนำเสนอในรูปแบบแนวคิดเชิงตรรกะเป็นโลกทัศน์ อัตราส่วนของด้านอารมณ์และสติปัญญานั้นถูกกำหนดโดยเหตุผลเชิงวัตถุประสงค์และอัตนัยหลายประการ ทางการเมือง จิตวิทยา สังคมวัฒนธรรม และอื่นๆ ปฏิสัมพันธ์ของความรู้สึกและเหตุผลได้รับอิทธิพลอย่างมากจากองค์ประกอบทางจิตใจของผู้คน ประเพณีของชาติและวัฒนธรรม และประสบการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดในการพัฒนาจิตวิญญาณ

เนื้อหาของจิตสำนึกจะกลายเป็นโลกทัศน์ก็ต่อเมื่อได้รับลักษณะของความเชื่อมั่น ความมั่นใจที่สมบูรณ์และไม่สั่นคลอนของบุคคลในความถูกต้องของความคิดของเขา กระบวนการเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นความเชื่อนั้นมาพร้อมกับระดับความเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นในเนื้อหา ความหมาย ความเชื่อมั่นแสดงออกผ่านการใช้เจตจำนงในฐานะความสามารถในการเลือกกิจกรรมและความพยายามในการดำเนินการ การกระทำโดยสมัครใจนั้นโดดเด่นด้วยประสบการณ์ของฉันต้อง

การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของลักษณะของการเลือก ความรู้นั้นขัดแย้งกับค่านิยมบางประการ เนื่องจากความรู้นั้นสามารถนำมาใช้ในทางดีหรือชั่วได้ พลังแห่งความเชื่อมั่นส่วนบุคคลอยู่ในการเลือกทางศีลธรรมที่เสรี ซึ่งกำหนดแรงจูงใจด้านคุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจที่สำคัญของผู้คน เจตนาดีก็ชั่ว ทัศนะก็เช่นกัน กำหนดโดยอำนาจของรัฐ ปัจเจก คริสตจักร หรือสถานการณ์และเหตุผลภายนอกอื่นๆ เท่านั้น ถึงวาระที่จะอยู่เฉยๆ หมดหนทาง

สับสนในการรับรู้ถึงความต้องการที่จำเป็น การขาดเจตจำนงที่เกี่ยวข้องกับพลังของความปรารถนาที่หุนหันพลันแล่นโดยตรง ความต้องการที่มีประสบการณ์ การบิดเบือนจิตใจของผู้คนในระยะยาวทำให้ความสามารถในการเลือกโดยสมัครใจ กีดกันพวกเขาจากความเชื่อมั่น และด้วยเหตุนี้ ความรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา และในทางกลับกัน โลกทัศน์อันเป็นผลมาจากการเลือกส่วนตัวโดยเสรีทำให้เกิดความเชื่อมั่นภายในอย่างลึกซึ้ง ทำให้มั่นใจได้ว่า

การทำซ้ำของอุดมคติ ค่านิยม หลักการทางศีลธรรมของการพัฒนาสังคมและปัจเจกบุคคลนั้นเกิดขึ้นอย่างถาวร สุญญากาศเชิงคุณค่าและความหมายที่สังคมของเรากำลังประสบอยู่นั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการสนับสนุนสิ่งที่กล่าวไปแล้ว คริสตจักรหรือสถานการณ์และเหตุผลภายนอกอื่นๆ ถึงวาระที่จะอยู่เฉยๆ ทำอะไรไม่ถูก สับสนในการตระหนักถึงความต้องการที่จำเป็น การขาดเจตจำนงที่เกี่ยวข้องกับพลังของความปรารถนาที่หุนหันพลันแล่น

และความต้องการที่มีประสบการณ์โดยตรง การบงการจิตใจของผู้คนในระยะยาวจะลดทอนความสามารถในการเลือกโดยสมัครใจ ทำให้พวกเขาขาดความเชื่อมั่น และเป็นผลให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และในทางกลับกัน มุมมองโลกอันเป็นผลจากการเลือกส่วนบุคคลอย่างเสรีทำให้เกิดความเชื่อมั่นภายในอย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดอุดมคติ คุณค่า หลักการทางศีลธรรมของการพัฒนาสังคมและปัจเจกบุคคล สุญญากาศทางความหมายที่สังคมของเรากำลังประสบ

เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการสนับสนุนสิ่งที่ได้รับการกล่าว คริสตจักรหรือสถานการณ์และเหตุผลภายนอกอื่นๆ ถึงวาระที่จะอยู่เฉยๆ ทำอะไรไม่ถูก สับสนในการตระหนักถึงความต้องการที่จำเป็น การขาดเจตจำนงที่เกี่ยวข้องกับพลังของความปรารถนาที่หุนหันพลันแล่นและความต้องการที่มีประสบการณ์โดยตรง การบงการจิตใจของผู้คนในระยะยาวจะลดทอนความสามารถในการเลือกโดยสมัครใจ ทำให้พวกเขาขาดความเชื่อมั่น

และเป็นผลให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และในทางกลับกัน มุมมองโลกอันเป็นผลจากการเลือกส่วนบุคคลอย่างเสรีทำให้เกิดความเชื่อมั่นภายในอย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดอุดมคติ คุณค่า หลักการทางศีลธรรมของการพัฒนาสังคมและปัจเจกบุคคล สุญญากาศทางความหมายที่สังคมของเรากำลังประสบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการสนับสนุนสิ่งที่ได้รับการกล่าว ทำอะไรไม่ถูก สับสนในการตระหนักถึงความต้องการที่จำเป็น

การขาดเจตจำนงที่เกี่ยวข้องกับพลังของความปรารถนาหุนหันพลันแล่นและความต้องการที่มีประสบการณ์โดยตรง การบงการจิตใจของผู้คนในระยะยาวจะลดทอนความสามารถในการเลือกโดยสมัครใจ ทำให้พวกเขาขาดความเชื่อมั่น และเป็นผลให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และในทางกลับกัน มุมมองโลกอันเป็นผลจากการเลือกส่วนบุคคลอย่างเสรีทำให้เกิดความเชื่อมั่นภายในอย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดอุดมคติ คุณค่า หลักการทางศีลธรรมของการพัฒนาสังคม

ปัจเจกบุคคล สุญญากาศทางความหมายที่สังคมของเรากำลังประสบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการสนับสนุนสิ่งที่ได้รับการกล่าว ทำอะไรไม่ถูก สับสนในการตระหนักถึงความต้องการที่จำเป็น การขาดเจตจำนงที่เกี่ยวข้องกับพลังของความปรารถนาหุนหันพลันแล่นและความต้องการที่มีประสบการณ์โดยตรง การบงการจิตใจของผู้คนในระยะยาวจะลดทอนความสามารถในการเลือกโดยสมัครใจ ทำให้พวกเขาขาดความเชื่อมั่น และเป็นผลให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และในทางกลับกัน มุมมองโลกอันเป็นผลจากการเลือกส่วนบุคคลอย่างเสรีทำให้เกิดความเชื่อมั่นภายในอย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดอุดมคติ คุณค่า

 

 

บทความที่น่าสนใจ :  วิธีลดน้ำหนัก เป็นไปได้ไหมที่จะลดน้ำหนักด้วยการจำกัดอาหารให้ตรงเวลา

นานาสาระ ล่าสุด